Lydhørhed og dialog:
en systemisk tilgang
 

Metoder
Lydhørhed og dialog

Organisationer er levende systemer der udvikler deres egne indre mønstre i samspil med deres omverden. De har historier om stjernestunder og nedture, om "os og de andre" internt og om deres betydning i den aktuelle omverden. Når man arbejder med en organisation eller dele af den, må man være lydhør overfor det betydningsunivers som den udgør og indgår i.

Ud fra denne tilgang hjælper jeg virksomheden til større bevidsthed om sig selv, sine ressourcer, handle- og tankemønstre. Med den klarhed det skaber, kan ledere og medarbejdere udforme en fremtid hvor man uden at forfalde til ønsketænkning bruger eksisterende ressourcer optimalt og udvikler nye.

Action Learning
Jo vigtigere noget er, des mere kraft sætter man ind på det. Det er i mødet med reelle udfordringer, at voksne mennesker engagerer sig i at lære nyt og lægge gammelt tankegods bag sig. Skolebænken kan inspirere, men ikke skabe forandring. Med Action Learning tager jeg udgangspunkt i konkrete problemer der skal løses og muligheder der skal udvikles. Deltagerne er aktive både som handlende og lærende. Nye ideer og muligheder udvikles der hvor de skal iværksættes.

Refleksionsrum
Den største mangelvare er tid og rum til at tænke sig om i. Men kun ved en gang imellem at se på tingene lidt på afstand kan man fastholde de lange linjer og det store perspektiv. Spørgsmålene om mål og mening både for mennesker og organisation skal stilles med jævne mellemrum for at bevare kraften og dybden. De er afgørende for motivation og engagement. Jeg hjælper enkeltpersoner, grupper og organisationer med at formulere og arbejde med de spørgsmål der er væsentlige for dem i en åben og udforskende atmosfære.

"Der var engang…"
Ved at fortælle, lytte og tale sammen om fortællingerne lærer man egne og andres verdensbilleder at kende, og det er forudsætningen for at man kan skabe en fælles forståelse, et sprog og en platform for fælles handling. For at kunne handle sammen må man blive en del af hinandens historier. Ved at skabe rammer om fortællingerne fungerer jeg som en katalysator for at alles stemmer bliver hørt, og det væsentlige udkrystalliserer sig.

Appreciativ tilgang
Som man råber i skoven, får man svar; ser man efter problemer, finder man dem. Ser man efter ting der har virket og skabt gode resultater, åbner der sig en verden af muligheder. Jeg hjælper grupper og organisationer med at skabe en fremtid på grundlag af tidligere succes.

En 'dum' konsulent
Jeg går ud fra at folk kender deres egen situation meget bedre end jeg, og at de har både viljen og evnerne til at forandre og skabe det de beslutter sig til. Jeg spiller ikke rollen som eksperten der kommer med løsningerne, men som katalysatoren der stiller de - ofte banale - spørgsmål som er blevet tabuiseret eller overset. Jeg spørger til det selvindlysende som ingen længere tænker over, og fremprovokerer nye perspektiver ved at være et spejl for det der bliver sagt og gjort. Når det kommer til beslutninger og handlinger, så ejes de 100% af dem der skal udføre og leve med dem.

Op 

     
  Action Learning  
     
  Refleksionsrum
 
     
  "Der var engang…"  
     
  Appreciativ tilgang  
     
  En 'dum' konsulent